IGWA PANG OROG SA URAN

Sonetong Bikol VII

Igwá pang oróg sa urán na ‘ni,
Minsán katoninóngan pa’n dará
Asín pagkatúnaw kan dawáni,
Síring man pag-ontók kan horása.
‘Gwa pang oróg pa – húli saímo
Na sakóng ginigiromdóm ngunyán,
Nauúkag bagá an kalág ko
Kan ladáwan mong ná’sakóng daghán.
‘Ning pagmáteng hatód kan ampíyas
Kan urán sa salmíng kan bintána,
Kusóg kan lángit, púsong marikás,
Totóong namómotan pa ika.
Urán, tipóna’n simóng baláog,
Pahilngán sakò, saíyang láwog.


(salin sa Filipino)

MAY HIGIT PA SA ULAN

May higit pa sa ulan na ito,
Minsan kapayapaan pa’ng dala
At pagkawala ng bahaghari
Gayundin ang paglaho ng init.
May higit pa – dahil ‘yon sa iyo
Na aking ginugunita ngayon,
Nababalisa ang aking diwa
Ng ‘yong larawang nasa ‘king dibdib.
Ang damdaming hatid ng ampiyas
Ng ulan sa salamin ng bintana,
Lakas ng langit, pusong mapintig,
Totoong minamahal pa kita.
Ulan, ipunin mo ‘yong biyaya,
Ipakita sa ‘kin kanyang mukha.

Comments

Popular Posts