Kaluyahan

Igwa ining relasyon
sa maogmang awit na pinapatugtog
sa mapungaw na pagkaaga,

o sa pinaglalanganan na obrang
nakasabit sa lanob kan museo
na mayong man lang naghihiling.

Ini an doot
sa rupit na kahiwasan sa luwas
na nag-aatang kan sadiri
sa nag-aaging mga bitis
na minarikas—o minaontok—
sa saradit na mga bubon kan tubig-uran
na naaalang
pag an aldaw
magpahiling na.

Ini an pagkimat kan mata
sa paghadok kan duros
na minahupa
sa pag-abot kan saro pa—
katoninongan na naribaraw
kan harakhatak kan kaakian
na napasa kan hibi
kan sarong aking nakulgan
kan an sarong sanga mahulog
makalihis na itao kan panahon
an saiyang edad.

Ini an laad kan aldaw
na minaretiro sa daing kasagkoran—
minataong ganan sa kadikloman
na, sa pagkatunaw
sa mga bagay,
ginigibo sindang anino na sana.

Comments

Popular Posts