Litaniya

Billy Collins

Ika an tinapay asin an kutsilyo,
An kalis na kristal asin an arak...
—Jacques Crickillon

Ika an tinapay asin an kutsilyo
an kalis na kristal asin an arak.
Ika an ambon sa doot sa pagkaaga
asin an nagkakalayong ruweda kan saldang.
Ika an puting apron kan paratinapay,
asin an biglang paglayog kan mga gamgam sa tubigan.

Alagad bako ika an doros sa tatamnan,
an mga pasas sa kusina,
o an harong kan mga baraha.
Asin siyerto ako na bako ika parong-pinong doros.
Daing paaging ika an parong-pinong doros.

Posible man na ika an sira sa irarom kan tulay,
o maging an salampati sa payo kan heneral,
alagad dai mangyayari, dawa kaagid sana,
na ika maging an mga burak nin mais sa pagkahapon.

Asin sarong hiling sa salming magpapahiling
na bako ika an botas sa may lanob
o an baroto na nagtuturog sa sirungan kaini.

Mawot mo man garong maisihan,
sa kadakul na ladawan sa kinaban,
na ako an tanog kan uran sa atop.

Ako man an bulalakaw,
an pambangging peryodikong naglalayog-layog sa tinampo
asin an basket nin kastanyas sa lamesa kan kusina.

Ako man an bulan sa kakahuyan
asin an tasa nin tsaa kan babaeng buta.
Alagad dai ka maghadit, ta bako ako an tinapay asin an kutsilyo.
Ika man giraray an tinapay asin kutsilyo.
Magdadanay na ika an tinapay asin kutsilyo,
o an kalis na kristal asin—iyo man—an arak.

Comments

Vic,

I noticed you changed the layout of your blog, I like it! Let's keep on blogging!:)

Popular Posts