Paghalat

Kadikit na uran an nagpasirong sa lalaki
sa sarong halatan sa gilid kan tinampo.
Matanos an tindog niya sa irarom kan atop
na saiya sarong istaran,
asin an tinampo, hinihiling niya,
mantang nagbabago nin kolor
hale sa liwanag pasiring sa diklom―
an uran sa tinampo.
Kun pa’nong napapaogma siya kan uran
iyo an kahulugan kan saiyang oras,
daing kolor,
kapino’nan kan daing kasagkoran?

Comments

Popular Posts