Soneto XVII

Pablo Neruda

Dai taka namomotan na garo baga ika an mala-rosang asin, o topas,
o an pana nin mga araalas-doseng nagtutupga nin kalayo.
Namomotan taka siring na an ibang madidiklom na bagay namomotan,
sa limpoy, sa tahaw kan anino asin kalag.

Namomotan taka siring sa tinanom na dai nagbuburak
alagad sa saiyang sadiri yaon an tingraw kan mga burak na nalilipudan;
salamat sa saimong pagkamoot na sarong makusog na hamot,
naggikan sa kinaban, madiklom na nabubuhay sa sakong hawak.

Namomotan taka na mayo sa isip an pano, o kasuarin, o kun sain hale.
Namomotan taka na may kasiguruhan, mayong karibungan o kahambugan;
na namomotan taka nin huli ta dai na ako nin iba pang paagi

kundi ini: na kun saen mayo ka, mayo ako,
labi-kaharani na palad ko an palad mo na nasa sakong daghan,
labi-kaharani na an saimong mga mata an minapirong sa sakong pagturog.

------------------
Due to requests from some friends, I'm reposting my Bikol translation of SeƱor Pablo Neruda's Sonnet XVII. In many ways, this translation helped me discover how deep and rich my own native language is. From then on, I have always found writing in Bikol a rewarding experience.

Comments

Popular Posts