XX

From Dark Harbor by Mark Strand

Ika daw iyan na nakatindog sa may mga oliba
sa dai karayuan kan natad? Ika sa liwanag kan saldang
sinisenyasan ako kan saro mong kamot na magrani mantang an saro

nagtatahob sa saimong mga mata sa silaw na naggigibo
sa gabos na bako ika na magin puting garo gadan? Ika daw iyan
na napapalibutan kan mga dahon na nakawarak siring sa malumoy na higdaan?

Ika sa naghihinghingi na banggi na pinahamutan
nin minto asin liniliwanagan kan harayong kadlagan
nin mga bituon? Ika daw iyan? Ika daw talaga iyan

mina ibabaw sa panurat kan mga alon, an laba
kan saimong hawak naghahaman nin biglang anino sa sakong kamot
na namamate ko kun pano ini kalipot mantang minahiro

sa pahina? Ika minasandig asin idinuduta
an saimong ngimot sa sakuya tanganing maisihan ko
na an hadok kapinunan pa sana

kan antes ngunyan sato sanang linaladawan?
Ika daw iyan o an halawig na matinaong doros
na naghihinghing sa sakong talinga: kayĆ¢ daw, kayĆ¢ daw?

Comments

Popular Posts