Sa Matanga

Bako daw na an imbong, o an pambangging kansyon, o an hinghing kan erkon,
o an bura kan kuwaw sa kataid an nagpupukaw sa higdaan?
O an nagwawagaygay na mga kurtinang kaagid kan mga kalag
na minasabat sa doros, pinipirit paogmahon an biktima kan nakakalangkag na
paghalat;
an namumungnan na mga mata, an kamunduan sa likod kan antipara—
asin an gabos na huru-huro asin pamibi, an kawat sa telebisyon:
mga pĂșlang nakadangog sa tuninong na kurahaw kan matanga, minaribaraw sa
kairiba
sa daing pundong pagbarabalikwas: kapahingaloan, iyan an apod ninda.
An lawas: may kagabatan an daghan, malipot an mga takyag,
daing pagnamit an dila, an ikinabuhay dai maitao an sadiri.
Ora pro nobis: an matanga, matanga, an aldaw, aldaw.
An itom na ikos palihip na minaagi sa gilid kan tinampo:
makatakot na pamate, maraot na simbolo,
sarong aninong minapahayag nin mamundong matanga,
matuninong niyang linakaw an banggi, linalansi an pagmateng nakahilĂ­ng
pasiring sa mauring pag-imon, huli ta siya sa pagkagakod, igwang siyam na
katalingkasan.
An bintana na naghahalat, nag-iimbitar—padagos na daing buhay—
na dai niya pa nakukuwadra an saiyang hinahanap;
an kalag niya naghahanap sa sarong pigura, an saro sanang mawot niya sa buhay,
halat niya, halat, halat, antes an saiyang mga salming maglibog, haros pasa na.
An pintuan minaawit nin kanta sa mga pagragitnit kan mga pagal na bisagra,
an awit niya minatugot sa ipinangalad na sayaw, an ritwal kan pagmawot,
an Misa kan maraot na banal kan pagboot, alagad padagos na hinahanap niya,
padagos na minamawot an saro sanang kamot na mabukas kan pinto.
An kisame, garo harayoon, iyo an ampon na aki kan daing kasagkoran,
an kaagid kan nakakakibig-kibig na lipot kan langit sa luwas,
madiklom, iba-ibang kolor, nakukulgan;
dai pa ipinupuli kan matanga an namomotan.
An isip, natatamongan nin daing sagkod na pagkaribaraw, pinipirit an kalag
maghilig sa katoninongan, sa karaskasan na desisyon na ikurahaw,
daing taram, an sagradong ngaran kan itinatago niya sa gabos na panahon.
Asin an salog tinitipon an natatadang kosog
kan nag-aging Liwanag, naghahalat, naghahalat man, sa pagpadangat kan sapatos
na linalaoman niyang maduta sa saiyang mga pisngi, ngabil, biyong hahadokan siya;
naghahalat magsakripisyo, na daing pag-alangan na itao an saiyang kublit tanganing
hapihapon
minsan ngani kan ispalto asin kan ati man lang na dara kan hinalat.

Comments

Anonymous said…
Good design!
http://tbamffzm.com/imam/sosr.html | http://oiwkfhym.com/nshj/tsjs.html

Popular Posts