Minataram an Negro Dapit sa mga Salog

The Negro Speaks of Rivers by Langston Hughes

May mga salog akong aram:
May mga salog akong aram na gurang na
siring sa kinaban asin orog na gurang sa pagsulog
kan dugo kan tao sa saiyang mga ugat.

Nagrarom an sakong kalag siring sa mga salog.

Nagkarigos ako sa Euprates kan aki pa an mga maagahon.
Itinugdok ko an sakong istaran sa pampang kan Congo asin pinaturog niya ako.
Duman sa Nilo ako nagtangka asin tinindog an mga piramide na naglindong saiya.
Nadangog ko an pag-awit kan Misisipi kan magduman si Abe Lincoln
sa New Orleans, asin nasirangan ko man an malaboy niyang
daghan na nagkolor-bulawan sa pagsulnop kan saldang.

Comments

Anonymous said…
Hello,
My name is Jerome Herrera. I am the owner of the Pinoy Penster Community website. We are an online community of Amateur and Professional Writers. I was wondering if we could exchange links. This will expose your blog to the hundreds of visitors we get everyday. If you are interested, please email me at jeromeherrera2006@gmail.com. The URL of Pinoy Penster Community is http://penster.fyi.ph

Popular Posts