Konbersyon

Nakahiling ako nin mga lawog—
dai mabilang—
na nakaturuhok

sako gikan
sa parasang salming.
Pagkatapos kaidto

igwang doros
na naglaog, hinadokan
an sakong alang na kublit,

asin pinabayle
an mga kurtina.


Conversion

I saw faces—
countless—
staring

at me from
the shattered mirror.
Then came

in a wind
blowing, kissed
my parched skin,

and made the curtains
wave a dance.

Comments

Popular Posts