Habo ko nang magtukar pa dapit sa pirilian

ATA BAYA, habo ko nang magtukar pa nin ano pa man dapit sa pirilian.

Habo ko nang magtaram pa, natapos na an pagbarakalan nin mga boto, patago man o hayagan, siring sa kinyentos pesos na idinuduhol sa siisay pa man na an harong mapadukutan kan nangingintaban na mga poster kan aki kan presidente. Sanribong pesos para man sa mga jeep asin bus na magpalayog-layog kan mga poster na ini sa saindang pagpasada. Aber, haputa an mga taga-primer distrito arog ki Tiyong Pitong na taga-San Fernando, haputa an mga drayber orog na itong mga minabiyaheng Naga-Ragay arog ki Tiyong Juanito.

Habo ko nang magtaram pa, natapos na an pag-arabot kan rinibong militar tanganing pahingustohan an primer distrito nin pagpaparapadukot kan rinibong streamers kan aki kan presidente, asin nin pagbaklas man kan pipira na sana nganing padukot kan kwalipikadong marhay asin kinatatakutan na kalaban na taga-San Fernando.

Habo ko nang magtaram pa, natapos na an hayagan na pagtulod sa kandidatura kan aki kan presidente tanganing an ambisyon kan sarong ulianon na maging ispiker kan kamara makamtan, asin man an ambisyon kan sarong nagiging paslo naman na magtenir sa poder bilang pamayo kan DBM hanggan an saiyang lobot magdukot na sa saiyang swivel chair. Hala, pano na sana kun madaog an aki ni bossing? Magkaurula pa na kamo.

Habo ko nang magtaram pa, natapos na an mga pambangging brownout—herak man pati kan mga omboy, biyong minauraal sa diklom—tanganing dai mahiling kan mga taga-primer distrito an bareta sa telebisyon na mga militar an ginagamit sa pagkampanya para sa aki ni madam labandera—sadit sanang ‘m’ para sa ‘madam’ ta dai man kagalanggalang, marhay kun si Madam Cory o si Madam Leny gayod iyan.

Habo ko nang magtaram pa, natapos na an dai pagbutwa kan kandidatong hilaw sa forum huli man sa pasabing mabantay pa daa sa hospital ta may mate daa an saro man na koraptong ginikanan. An totoo, dai man lang kaya niya kayang atubangon sa forum an may marhay na payo asin paninindugan na kalaban na may sobrang tanggurangan sa kamot—tanda nin suwerte baga.

Habo ko nang magtaram pa, natapos na an pagkamuklat na an makinarya kan mediocre na aki kan presidente, labi kadakula. Orog na mahiwas, orog na dakula, orog na magabat kaysa sa kabatiran niya sa trabaho kan sarong kongresman. Sain hali an awad-awad na kwartang iyan? Kun padarakulaan man lang makinarya, e inagi na lang kuta sa popularity contest, siring sa Easter Angel asin Sagala. Orog na maogma an canvassing ta igwang ‘baragsakan’ nin darakulang kuwarta pag harani nang matapos, unpredictable an birilangan. Maganar pa nin registration fee kayan an Comelec.

Habo ko nang magtaram pa, mahalat na sana kita kan mga nanggarana, siring man kan mga maduruko an mga payo huli sa pagkadaog, igwa man nagkakapira na dai maturugot na sinda nagkadaraog asin gigibohon an gabos na medyos tangani sanang mapasainda liwat an kapangganahan. Yaon diyan an mga protesta, mga kaso nin diskwalipikasyon, recounts, asin iba pa. Mga bagay na aabangan ta sa laog nin mga taon, nagpapahiling sana an an electoral process sa satong nasyon dai man talaga minaontok minsan haloy nang nag-agi an pirilian.

Habo ko nang magtaram pa, ta tapos na an pirilian. Naisurat na an mga ibinoto sa balota. Kun mapahiling man ini nin katanosan o kakulapusan, sabaton ta na sana an danyos kan satong mga gibo. Mayo man nin iba pang mapasan kan krus—magian man o abaa nang gabat—kundi kita. Minapahiling sana man ini kan gurang nang kaaraman na an kita an mahurma kan sadiri tang puturo. Kun siisay an ilinaag ta sa puwesto, marhay man o korapto, may aram man o patal, responsable man o usmak, honesto man o paradaya, iyan sato man na akoon asin eksperyensyahon. Nakakamundo man o nakakaogma, pabor man sa mga tao o dai, ini an konsekwensya kan satong mga gibo, satong mga paghiro, mga pagdesisyon asin mga pagpili.

Comments

Popular Posts