An Pagpadangat asin an Paggulay nin Natong

An pagpapadangat ko saimo
garo man lang paggulay nin natong:

masiri, gitilon, bakong suba-suba,
da malulutong tultol kun ipapasipara.

An natong pag dai kininit na marhay,
daing data sa pagsapa, makunot,
baka habuan kan mga makakan.

Kun an rekado man kulang,
pirmi nang igwang hahanapon:
si askad, si hamis, pati an kadikit
na sakrot, hahanapon man.

Kun kulang an guta, risa-risang marhay
na nagtipid ka,
o hinugakan sanang magkudkod nin niog,
ta an maluwas:
alang an gulay na natong.

Kun dai man marhay an pagkaka-ukag,
mananamit na dai linutong odok sa boot,
ta kurtado an guta, dai sarama,
garo dai importante,
pinabayaan sana.

Kun an pag-ula man kan guta
Gabos-gabos tulos,
daing pagtiyaga—
marhay pang dai mo na sinabing maluto ka,
ta lanok 'yan,
inda ko kun may makakan;
nin huli ta an pagbuhos kan guta
dapat dikit-dikit,
odok sa boot,
pinapasagom sa natong.

Pagkatapos kan gabos,
Importanteng marhay
an pagluwag kan gulay na natong,
bakong karaskasan, dapat ingatan,
luhay-luhay na garo baga mararaot
an pigura na gina’nutan ipreparar;

para kaya sa mata kan makakan,
sa plato pa lang
dai nang kundisyon
an pag-atang kan natong

asin ini masiram na kakanon.

An pagpapadangat ko palan saimo
garo man lang paggulay nin natong.

Comments

Popular Posts