Bagong misyon

MAISOG, agresibo, asin mapirít an paluwáson na libro sa teolohiya ni Fr. Andrew Recepcion kan Arkidiosesis nin Caceres, an ‘God’s Global Household: A Theology of Mission in the Context of Globalization’ na nagin disertasyon niya para sa saiyang doktorado sa Misyolohiya duman sa Pontifical Gregorian University sa Roma. Minabangga an mga kaisipan kaini sa mga kontemporanyong diskurso kan globalisasyon na an kadaklan protesta asin pagkontra sana, kadakol na beses daing basehan asin dai man na tultol na pagkasabot sa saindang mga pagkontra. Sa kinaban na biyong ginagapo nin batikos an ideolohiya kan globalisasyon hinugot ni Fr. Andrew an boses na atubangon kan simbahan an penomenon na ini huli ta ini an kondisyon na binabaklayan kan simbahan sa presenteng panahon. Sa mga pangkinaban na kondisyon na ini man binilog kan awtor an pag-imbitar sa gabos na bago magtiripon sa tahaw kan tinampo asin magkontra sa globalisasyon, hararom munang hilingon kun ano man nanggad an bagay na ini. An ‘God’s Global Household’ saro man na orgulyo tang mga Bikolano huli ta Bikolano man an awtor kan librong ini na kinokonsiderar bilang sarong orihinal, enot asin maisog na proposisyon sa mga paghiro kan simbahan sa panahon ngunyan.

Nagtutubod ako na an librong ini, minsan ngani pan-teolohiya, bako sana man para sa mga padi asin awtoridad kan simbahan huli ta an kahibogan kan teksto kaini hararom na minatukar sa mga kaisipan, pangyayari, aspekto, historya, paliwanag, diskurso, kaiba na an mga teorya kan globalisasyon, na puwedeng magtao nin kaliwanagan sa gabos dapit sa pangyayaring ini na minahurma kan buhay sa kinaban sa ika-21 siglo. Sa sadiri kaining paagi, kabilang an ‘God’s Global Household’ sa mga importanteng babasahon na mayong kinikilingan na minarurip kan depinisyon kan globalisasyon sa gabos kaining aspekto, kun kaya malinaw na ipinapasabot kan libro an balanseng paghiling sa sarong isyu na sentro nin kadakol na batikos sa panahon na ini. Sinosog kan libro an manlaen-laen na sinasabing kapinonan asin dimensyon kan globalisasyon asin sa katapusan magpaluwas kan sadiri niyang teorya na magigin pundasyon kan saiyang mga proposisyon.

Sa paghiling kan teolohiya hiniling ni Fr. Andrew an isyu kan globalisasyon, siring man na sa punto de bista kan globalisasyon nahiling niya an pagmimisyon kan kontemporanyong simbahan. Dai nakasurat alagad nasa mga linya kan libro an maliwanag na pagkonsiderar na enot pa man, an orihinal na globalisasyon igwa nin katuyuhan na pangkagabsan na karahayan, siring sa mga paghiro na ginigibo kan relihiyon, asin dai ini suhay sa kontekstong hinihiruan kan simbahan. Sosog sa libro, an globalisasyon minatao nin bagong kahulugan sa misyon kan simbahan huli ta ini an kinaban sa ngunyan: daing boundary an mga nasyon, sararo alagad baranga man sana an kinaban, asin orog na makusog an konsentrasyon kan kapangyarihan. Sa paagi kan hararom na paghorop-horop na tinukudan man nin mayaman asin mahiwas na literatura dapit sa globalisasyon asin teolohiya, maliwanag an naging pagkugos ni Fr. Andrew sa ideolohiya kan globalisasyon, bilog na inako ini bilang parte kan kinaban, asin itinindog an sadiri niyang mga kaisipan dapit sa kun ano pa man an dapat na gibohon kan simbahan tanganing orog na maitanom sa mga tao an pagtubod na tinutulod kaini.

Sa librong ini, nag-agoman an globalisasyon—na hinahaboan kan kadaklan—asin an misyon na kaipuhan na marhay ngunyan, kun sain doon an pagpahayag na an misyon kan simbahan dapat, asin dai lingawan na dapat ini nakaugat sa natura kan Santisima Trinidad: komunidad nin mga persona na an pagkayaon iyo an pagkakasararo asin kapakinabangan, asin digdi man magkakaigwa nin pusog na imahen na siring man kaini an maninigo asin tunay na globalisasyon, pangkinaban na harong, pangkinaban na kultura, asin pangkinaban na karahayan boot.

Sa pag-aadal na ini na an pag-aram ginigibo sa liwanag kan pagiging Christocentric, bago asin makusog an boot kan paghiling ni Fr. Andrew sa globalisasyon. Nakakaagid ini sa sabi kan ekonomistang si Solita Monsod na an globalisasyon sarong bagay na dai maiiwasan asin aatubangon ta ini, magpakusog nin sadiri asin adalan an mga dapat gibohon. Posibleng marhay na sa enot na luwas aboton kan awtor an manlaen-laen na kritisismo huli sa librong ini, puwedeng apodon pa siyang clerico-elite, orog nang an Pilipinas sarong third-world country na kun sain makusog an tingog kan mga nangangapodad na sabaton nin pagkontra an globalisasyon. Dai ta man masusulsol ta gabos man kita minasapo kan dikta kan darakula asin mayayaman na nasyon; sinda an minadikta kan presyo kan satong barakalon, sinda an minadikta magin kan politikal na paghiro kan gobyerno, sinda pa ngani an nasusunod sa kadakol na mga bagay. Alagad kun babasahon an libro, sa lado man kan teolohiya o ano pa man na disiplina, mahihiling ta na an obrang ini ni Fr. Andrew dakulaon na tabang tanganing mapasato an hustong pagkasabot asin aksiyon dapit sa globalisasyon. Sosog ngani sa tataramon ni Fr. James Kroeger sa likod kan libro ni Fr. Andrew, ini “sarong regalo sa satong misyonerong simbahan.” Sa hiling ko, bako sanang sa simbahan, alagad para sato gabos, tangani man na magkaigwa kita nin panibagong paghiling sa kinaban asin panibago man na mga paghiro asin konsiderasyon dapit sa globalisasyon pasiring sa pangkagabsan na karahayan. Sa katapusan, gabos man kita mga misyonero sa satong mga sadiring paghiro.

Comments

Popular Posts