Pababá

Nakahandig na an pababá
sa lanob kan payag kan paraoma.
An mga salóg kaining balâ

kinakan na kan bokbok
nin panahon na minápatapô
sa anuman na pusog

kun ini dai na hiroon.
An dalan na dating binabaklay
nakalot na kan gira nin pagbalik-balik

kan pababá pababâ
sa banwa tanganing ipabakal
an ginusing gulay.

Nakahandig na an pababá
asin an damulag na parahilá
haloy nang dai nakakaiba

poon kan maghali asin dai na
magbalik hali sa banwa.
Sa bintana kan payag

an paraoma nakatangka,
nakahiling sa dating badang
na tinubos na kan iba.

Comments

Popular Posts