Awit kan Riles (I)


Igwa nin awit an lagatak
kan ruweda kan tren
na nagdadalagan sa bakal na riles.

Siring ini sa makinilyang
ginigibong daing kagadanan
an historya kan banwaan.

Sa lambang lagatak,
igwang omboy na pinapangaki,
igwa man minaako nin kagadanan.

Igwa nanggad nang nabibilog
mantang igwa man inaapon,
haros pirming hale o pasiring sa daghan.

Minatanog ini lambang aldaw—
momento, minuto, oras,
bulan, taon, daing kasagkoran.

Buhay ining minapoon
sa sarong aking idinudukot an saiyang talinga
sa malipot na riles

tanganing mateon an paaboton
na tren—gigibohon niya ini
sa bilog niyang buhay.

Image courtesy of the National Library of the Philippines.

Comments

Popular Posts