Pagtápos kan taon

PIRMING igwang patanid sa panahon na ini. Paglikay, pagmaan, huli ta patapós an taon. Dinakulaan ko asin rinimpos an pagtubod na ini sa tahaw kan mahiwas na paghiro kan kinaban sa mga pagbabagong nangyayari sa palibot. Magmaan sa paglakbay sa dalan tanganing dai ka mahulog sa katibaadan. Maglikay sa mga matatarom na bagay tanganing dai ka matusok o malugadan. Maglikay. Huli ta patapós an taon.

Kadakol na panahon asin paliwat-liwat na nadadangog ta ini sa satong mga mahal sa buhay pag kita minaluwas nin harong o igwang ginigibong magabat. Hinihiling kong an pagkadayupot kan mga tao sa laog kan harong an nagtutulod sa patanid na ini. Garo bagang: “Importante ka sakuya, kaya maglikay ka. Nagin maogma an satong taon sa anuman na paagi, gusto taka pang makaiba sa sunod na taon.” Sa Pilipinong harong, an bagong taon sinasabat nin selebrasyon na minapoon sa pamibi. Apuwera na sa kalendaryong Kristiyano an Enero 1 pintakasi kan pagka-ina ni Birhen Maria, an bagong taon nagigin panahon man nin paglahad nin mga panibagong mga paglaom, lâbas na mga paninindugan na boot tang gibohon sa masunod na taon, kun kaya nagigin hararom an satong pagpahumalê kan maaging taon asin pagsabat kan paabot na taon.

Huli ta an satong kultura sinaralak man na mga kultura kan iba pang ronâ kaiba na an sadiri tang mga tradisyon, nakakaptan ta man an pag-alok nin suwerte asin kaginhawahan sa buhay tuyong minasangli nin taon. Nahimo ta sa mga katood tang Tsino, yaon man sa satong kultura an birilog-bilog na imprenta sa bado, birilog na prutas sa satong lamesang kakanan, asin yaon man an mga paputok na subuot minapahale kan mga mararaot na elemento asin mina-alok kan mga mararahay na bagay sa palibot. Mayaman man an Pilipino-Tsinong tradisyon huli naman sa laba kan panahon na pagkakasugpunan kan duwang kulturang ini. Matatandaan na naenot na marhay an mga Tsino kisa mga Espanyol na makaabot sa Pilipinas. Kun siring, dai ta na kaipuhan piriton na mahiling an gira kan mga Tsino sa satong kultura, dai ta naman kaipuhan magsulot nin cheongsam o magpaipit nin kwarta sa angpao siring sa ginigibo ninda, huli ta sa agi-agi ta nakatatak na an saindang impluwensiya.

An pintakasi kan bagong taon, na orihinal na pintakasi ki Birhen Maria huli sa impluwensiyang Espanyol sato, orog pang nagsilyab sa impluwensiyang Amerikano sa sato, impluwensiyang dai matapos-tapos huli ta nagpapadagos na neo-colonialism. Matatandaan na tuyong bagong taon, nakikisabay kita sa New Year countdown duman sa Times Square sa New York, na nagrururuluksong pinangengenotan kan satong mga kaaartistahan.

Sa likod kan gabos na ini, katutubo man na agi-agi o ano man na dáyong impluwensiya, an pagpintakasi kan bagong taon nagsisimbolo nin bagong buhay na satong aagihan. Minatao ini nin paglaom, siring sa panibagong kabtang nin sarong nobela, kabtang na masalo asin matubos kan kabtang na nakaagi, tibaad madiklom o mapait, pasiring ginhawa asin karahayan o kaogmahan asin pagkamoot. Tuyong bagong taon, minalahad kita kan satong mga plano sa buhay, pagbabago man, pagpapa-orog o pagpadagos nin karahayan; nagkakaigwa kita nin bagong motibasyon na matulid kan tirikong taon na nakaagi, taon na tibaad pano nin pagkapadungkal o pagkataláng, tanganing sa pagbuklat kan mga pahina kan taon igwa kita nin bagong pagpoon asin ini magayagaya tang sinasabat.

Para man sa matapos na taon, ako man minawalat nin patanid na kita gabos maglikay. Maglikay asin maging makusog sa mga subasko asin rapas kan buhay na minsan tuyong minapaluya sato gabos, huli ta an lambang saro importante asin orog na maogma kun kita iribahan gabos sa masunod na taon. Sabaton ta an bagong taon na may positibong pananaw. Dai na ako marepaso kan nakaaging taon ta kadakol nang naggigibo kaini. Magin adalán man logod an mga pangyayari sa nakaaging doseng bulan asin magtukdo man logod an mga ini kan satong mga masurunod na lakdang, tanganing dai na kita matunok kan mga dati nang nagtutunok sa satong paglakbay. Asin daing kaolangan an satong paglakbay.

Maogma an maabot na taon. Ini an satong laoman. Magigin maogma an masunod na taon huli ta ini satong itutugot, huli ta ini satong gigibohan nin paagi na magin maogma, totoong maogma asin pano nin balaog.

Magayagayang Bagong Taon saindo gabos!

Comments

Popular Posts