Koda

Tibaad an mamoot iyo na manudan
an maglakbay sa kinaban na ini.
Makanuod na magtuninong
siring sa mga agoho asin ta'nag sa osipon.
Makanuod na makahiling.
An saimong pagta'naw minawarak nin mga pisog.
Nagtanom nin kahoy.
Minataram ako
huli ta tinatanyog mo an saiyang mga dahon.


"Coda" by Octavio Paz

Comments

Popular Posts