Paglaláng


I.

Minasarò an semilya
asin an sogok.
Pagkatapos
kaini, minabanga
an haman nang pinagsaro,
minadakol—makaskas
siring sa subasko—
nin minadakol.

II.

May mga bangging
daing rawitdawit—
malipot asin daing pakimâno—
kun sain an hawak
minaadimó kan ranga
kan higdaan.

III.

Mangingidam
sa maaalsom na bunga:
siring sa ibà
na túyong pinugtal
harani sa mga gamot
kan inang kahoy.

IV.

Asin dikitdikit,
mabubuhay an laman
na nasa tulak.
An tipasì magigin gigís,
asin magkakaigwa enot
nin pusò.

V.

Minasunod an mga takyag,
tabay, itom kan mga mata,
labót kan dungô, ngusò.
Dai paglingawan
an pusod nakatakod
pa sa ginikanan.

VI.

Sa luwas, nalalangkag
an komunidad.
Minaiktin sa pagsikad
kan nasa laog.
Minabotog an tulak
asin kanigoan an paghalat.

VII.

Minalihis an mga
Panahon—mga aga,
odto, hapon, banggi—
na dai namamangno.

Comments

Popular Posts