May mga Pugot na Payo sa Luwas kan Bintana

Text: Victor Dennis T. Nierva
Music: Jireh S. Pasano
Performed with: Donnel Ramirez & Abigail S. Pasano-Del Puerto
May mga pugot na payo sa luwas kan bintana.
Ilag sa luwas, pirming nakatunganga.
Lagatob kan daghan, makusog, dai mapugulan,
Mga tuhod, mga takyag, biyong linuluyahan.

May mga pugot na payo sa luwas kan bintana.
Biyo an ganot mo, daing untok an simong luha.
Sinusumpong, nariribong, kinaban nagtatalibong:
An mga pugot na payo, nagrarani, nagririmong-rimong.

Haaah! Haaah! Haaah! Hain ka na baya?!
Haaah! Haaah! Haaah! Hain ka na baya?!
Tugang, aki, agom, kataid, amigo o amiga!
Haaah! Haaah! Haaah! Hain ka na baya?!
Haaah! Haaah! Haaah! Hain ka na baya?!
Kan kaipuhan taka, tadaw nagpabaya?

May mga pugot na payo sa luwas kan bintana.
Dai mo nabibisto, lawog na nalalapa.
Madugong mga bungo, panong lugad asin kulog.
Ta dai mo hilingon, lingaw ka na kan pagbanog?

Kan nahiling mo siya, anong ginibo mo?
Nagdulag? Nagliko? Nagbalyo nin tinampo?
Nagpasalamat ka garo ta bako simo nangyari.
Nagtuninong, mayong labot, inisip an sadiri.

Comments

Popular Posts